REGULAMINY

Regulamin Myjni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOOBSŁUGOWEJ
MYJNI BEZDOTYKOWEJ

1. Myjnia otwarta jest dla klientów 24 godziny na dobę codziennie.
2. W trosce o bezpieczeństwo klientów myjnia jest pod stałym dozorem kamer .
3. Na myjni obowiązują zasady ruchu drogowego.
4. Płatności za usługi myjni samoobsługowej dokonuje się poprzez wrzucenie odpowiedniej do potrzeb
ilości monet do paneli wrzutowych na stanowisku. Rodzaj przyjmowanych monet jest wyszczególniony
przy każdym z urządzeń.
5. Istnieje techniczna możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce umieszczonej na przedniej
ścianie kontenera technicznego (między stanowiskami). Rozmieniarka przyjmuje nominały do 50 zł i
wydaje bilon w nominałach 2 zł.
6. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile
szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.
7. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych instrukcji obsługi myjni, które znajdują się na
banerach na każdym stanowisku.
8. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg
lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć okna. W przypadku niezastosowania się do regulacji
zawartej w pkt. 7 i 8, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
9. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem
pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od
mytej powierzchni, zawartej w instrukcji stanowiskowej.
10. W szczególności zabronione jest:
a) mycie ręczne pojazdów, a także ich silników
b) stosowanie własnych środków myjących
c) kierowania strumienia wody na ludzi i zwierzęta
d) zabrania się mycia szczotką firmową felg pojazdów i używania szczotki bez
. aktywnego programu.
11. Na stanowisku myjącym powinna znajdować się tylko jedna osoba
12. Jakość urządzeń firmy EUROWASH oraz przestrzeganie instrukcji zawartej na stanowiskach
zapewnia bezpieczne i efektywne mycie pojazdów. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się przy skorzystaniu
ze wszystkich programów w zaprogramowanej kolejności.
13. Wjazd na myjnię i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji zawarte są na stronie internetowej
http://www.olszanski.com.pl .
15. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do obsługi myjni lub mailem na adres:
biuro@olszanski.com.pl
16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018 roku.

Regulamin Karta Stałego Klienta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

STACJI PALIW OLSZAŃSKI

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału oraz przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO
KLIENTA (zwanej dalej „Kartą”) wystawianej przez Stację Paliw Olszański przy ul. Grabina 6, 32-840
Zakliczyn.
2. Organizatorem Programu jest firma Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz
Olszański z siedzibą w Roztoka 40, 32-831 Olszyny (zwana dalej „Organizatorem”), która jest
właścicielem Stacji Paliw Olszański.
II OBSZAR I CZAS TRWANIA PROGRAMU
1. Miejscem Programu jest Stacja Paliw Olszański zlokalizowana przy ul. Grabina 6, 32-840 Zakliczyn,
woj. małopolskie.
2. Program obowiązuje od dnia 14.02.2018 r. do odwołania i przeznaczony jest dla pełnoletnich osób
fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich formach.
III ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Aby skorzystać z Karty, należy:
dokonać zakupu paliwa na Stacji Paliw Olszański przy ul. Grabina 6 w Zakliczynie
dokonać płatności za zakupiony towar gotówką/kartą kredytową/przelewem*
nie posiadać jakichkolwiek zaległości płatniczych u Organizatora Programu
2. Rabaty na zakup paliwa każdego rodzaju przysługujące posiadaczowi Karty:
Osoba fizyczna – rabat 5 gr/l
Firma – rabat 10 gr/l
[*]
3. Rabat przysługujący posiadaczowi Karty nie podlega zamianie na gotówkę.
4. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela nie będzie
honorowana.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, jej posiadacz powinien zgłosić się z dowodem
tożsamości do Kierownika Stacji Paliw w celu wystawienia duplikatu.
6. Niewykorzystana wartość rabatu w ramach Karty nie podlega zwrotowi.

IV ZASADY PRZYZNAWANIA KART

1. Osoba lub Firma (zwana dalej „Uczestnikiem”), która spełni wszystkie warunki z Rozdziału III punkt 1
otrzyma Kartę Stałego Klienta.
2. Karta zostaje wydana w dniu dokonania zakupu paliwa na Stacji Paliw Olszański oraz po złożeniu
własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym Karty Stałego Klienta otrzymanym od
Sprzedawcy.
4.Karta jest ważna bezterminowo.
5. Karta podlega rejestracji w bazie danych Organizatora Programu.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszyscy Uczestnicy Programu podlegają niniejszemu Regulaminowi.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełniania warunków Programu tj. zmiany
niniejszego Regulaminu lub do przerwania lub zawieszenia Programu w każdym czasie.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na Stacji Paliw Olszański.
5. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.

Regulamin TANKUJ I ODBIERAJ PUNKTY

1.Organizatorem promocji „Tankuj i Odbieraj Punkty” jest firma Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów
Kazimierz Olszański z siedzibą w Roztoce 40, 32-831 Olszyny (zwana dalej „Organizatorem”), która jest
właścicielem Stacji Paliw Olszański.
2. Program przeznaczony jest dla klientów Stacji Paliw Olszański posiadających ważną kartę rabatową i
dokonujących zakupów na powyższej stacji.
3. Celem programu jest nagradzanie klientów określoną liczbą punktów, w przypadku zrealizowania transakcji
kwotą w wysokości określonej niniejszym regulaminem.
4. Czas trwania promocji jest nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia / włączenia
poszczególnych usług lub towarów z powyższej promocji oraz zakończenia promocji w każdej chwili bez podania
przyczyny.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Promocji – Tankuj Odbieraj
Punkty.
6. Punkty nie są naliczane ani gromadzone przez uczestników za zakup towarów akcyzowych i doładowań
telefonicznych.
7.Warunkiem uzyskania punktów jest:
– zatankowanie paliwa za min.50 zł – 1pkt
– dokonanie zakupów na stacji (z wyłączeniem towarów akcyzowych i doładowań telefonicznych) za min. 50 zł –
1pkt
-suma zatankowanego paliwa i dokonanych zakupów w sklepie na stacji paliw przy jednej transakcji kasowej za
min. 50 zł – 1pkt
– wielokrotność wydanej kwoty przez klienta przy jednej transakcji powoduje naliczenie adekwatnej ilości
punktów do określonej kwoty
8. Zgromadzona ilość 30 pkt, upoważnia klienta do wymiany punktów na żeton do myjni bezdotykowej na Stacji
Paliw Olszański.
9. Dla firm posiadających rabat 0,10 gr do 1 l paliwa, naliczany jest 1pkt od kwoty 100 zł.
10.Promocja łączy się z innymi rabatami aktualnie obowiązującymi na stacji paliw Olszański.
11.Udział w promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego
założeń.
12. Przystąpienie do programu i uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Uczestnikiem programu może być
każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
13. Punkty gromadzone na koncie uczestnika/ żetony wymienne nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być
przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Punkty niepełne do ilości 30 sztuk niewykorzystane
przepadają z dniem zakończenia promocji.
14. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator, czyli Stacja Paliw Olszański – MIKPT
Kazimierz Olszański. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa
w programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych
zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w programie, uczestnik powinien
udać się z dowodem osobistym oraz kartą do sklepu. kasjer w sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w
systemie informatycznym obsługującym program po okazaniu dowodu osobistego przez uczestnika, na podstawie
ponownie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane
osobowe uczestnika.
15. Firma zastrzega wyłączenie karty rabatowej / respektowanie karty: wyłączenie obsługi/ uznawanie karty w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od firmy

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz
Olszański z siedzibą w Roztoce, 32-831 Roztoka 40. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@olszanski.com.pl , formularz kontaktowy pod adresem: olszanski.com.pl, telefonicznie pod numerem: 601 426 611 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: biuro@olszanski.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do przekazania wszelkich niezbędnych informacji, zgodnych z zapytaniem.