KONKURS

REGULAMIN KONKURSU „Świąteczne podarunki z firmą Olszański” 

 • 1 Postanowienia ogólne 
 1. Konkurs „Świąteczne podarunki z firmą Olszański” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Fanpage Stacja Paliw Olszański, znajdujący się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/stacjapaliwolszanski, należący do Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański z siedzibą w Roztoce, 32-831 Roztoka 40. (zwany dalej „Organizatorem”). 
 3. Fundatorem nagród jest Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański z siedzibą w Roztoce, 32-831 Roztoka 40. (zwana dalej „Fundatorem”) 
 4. Na potrzeby organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu, powołano trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. 
 5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora do dnia 31.12.2020 r. do godz. 23.59 na FanPage’u Stacja Paliw Olszański na portalu Facebook.com. 
 6. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. 

 

 • 2 Zasady i przebieg konkursu 
 1. Konkurs zostanie ogłoszony na Fanpage’u Stacja Paliw Olszański na portalu facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/stacjapaliwolszanski i będzie się składać z Zadania Konkursowego określonego w pkt. 3. niniejszego paragrafu. 
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo Polskie oraz w momencie przesłania Zgłoszenia przebywające na terenie Polski, z wyłączeniem: 
 3. pracowników Organizatora, 
 4. pracowników Fundatora, 
 5. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
 6. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a., b. i c. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. 
 7. osób, które w ciągu 30 dni poprzedzających dzień zakończenia Konkursu wskazany w paragrafie 1, pkt. 6, otrzymały nagrodę za udział w innym konkursie odbywającym się na fanpage Stacja Paliw Olszański na portalu facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/stacjapaliwolszanski
 8. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Zadania Konkursowego: „Napisz, kogo i dlaczego chciałbyś obdarować Voucherem paliwowym” 
 9. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 
 10. wykonać Zadania Konkursowe przedstawione w poście konkursowym. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu do postu zawierającego Zadanie Konkursowe. 
 11. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. 
 12. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 13. Przystępując do Konkursu Uczestnik zwalnia portal Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczącej wzięcia udziału w Konkursie oraz za działania lub zaniechania związane z przeprowadzeniem Konkursu. 
 14. Edycja komentarzy nie jest dopuszczalna. Komentarze, które zostały poddane edycji nie będą brane pod uwagę w konkursie, bez względu na powód dokonanej edycji przez uczestnika. 
 15. Każdy komentarz jest traktowany jako jedno zgłoszenie konkursowe. Każdy uczestnik może wysłać wiele Zgłoszeń Konkursowych, lecz Organizator ma prawo wybrać tylko jedno zgłoszenie. 
 16. Uczestnik w zakresie udzielonej Odpowiedzi oświadcza, że: 
 17. a) jest autorem Zgłoszenia Konkursowego oraz posiada do niej pełnię majątkowych praw autorskich oraz może nimi swobodnie rozporządzać 
 18. b) żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w związku z publikacją odpowiedzi na fanpage, jak i na innych stronach internetowych Organizatora 
 19. c) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zadania Konkursowego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, tak aby każdy miał do nich dostęp, w tym poprzez wprowadzenie do pamięci komputera 
 20. d) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Zgłoszenia Konkursowego do czynności związanych z Konkursem i jego promocją oraz do celów marketingowych i promocyjnych marki Olszański

 

 • 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu 
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), która wyłoni Zwycięzców Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wejdą: 3 osoby reprezentujące Organizatora Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie: 
 3. a) ocena poprawności, pomysłowości, humoru i kreatywności Zgłoszeń Konkursowych Uczestników 
 4. b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu 
 5. c) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym – związane z interpretacją niniejszego Regulaminu. 
 6. Zgłoszenia Konkursowe ocenione zostaną pod kątem: zgodności z niniejszym Regulaminem, kreatywności, humoru, poprawności językowej i jakości wykonania. Kreatywność, humor i jakość wykonania ocenione zostaną wedle uznania Komisji Konkursowej. 
 7. Komisja Konkursowa wyłoni 5 zwycięskich zgłoszeń Konkursowych, każde z nich nagrodzi 2 szt. „Voucher paliwowy” – 1szt. dla autora zgłoszenia oraz 1szt. Dla znajomego, oznaczonego w komentarzu. 
 8. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, osoba taka traci prawo do nagrody.

 

 • 4 Nagrody 

Nagrodami przeznaczonymi dla zwycięzców są:
I miejsce: Vouchery paliwowe o wartości 250zł dla autora oraz adresata
II miejsce: Vouchery paliwowe o wartości 100zł dla autora oraz adresata
III miejsce: Vouchery paliwowe o wartości 50zł dla autora oraz adresata
IV miejsce: Vouchery paliwowe o wartości 50zł dla autora oraz adresata
V miejsce: Vouchery paliwowe o wartości 50zł dla autora oraz adresata

(po 1szt. dla autora zgłoszenia oraz 1szt. dla znajomego, oznaczonego w komentarzu) 

 

 • 5 Odbiór nagród 
 1. O przyznaniu Nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani na Stacja Paliw Olszański na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/stacjapaliwolszanski
 2. O przyznaniu Nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej od Stacja Paliw Olszański na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/stacjapaliwolszanski. , nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu. Wyniki ogłoszone zostaną pod postem konkursowym. 
 3. Nagrody będą możliwe do odebrania nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu. O możliwości odbioru Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. 
 4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w siedzibie Organizatora – 32-840 Zakliczyn, Grabina 6, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator w żadnym wypadku nie dopuszcza możliwości wysyłki nagród. 
 5. Podczas odbioru Nagrody, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przedstawić ważny dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i podpisać protokół odbioru nagrody. 
 6. Nieodebranie przekazanej Nagrody w terminie 14 dni od daty poinformowania o możliwości odbioru nagrody przez Organizatora, oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 
 7. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 
 8. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 

 

 • 6 Postępowanie reklamacyjne 
 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 
 2. Reklamacje związane z Konkursem uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej na adres: Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański z siedzibą w Roztoce, 32-831 Roztoka 40. Z dopiskiem „Konkurs – Facebook” w najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, którego dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator. 
 3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji związanej z udziałem w Konkursie autora reklamacji. 
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi. 
 5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu 14 dni od daty zakończenia Konkursu, nie będą rozpatrywane. 
 6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej wciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 
 7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

 • 7 Dane osobowe 
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Fundator Konkursu – Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański z siedzibą w Roztoce, 32-831 Roztoka 40 (dalej zwana „Administratorem”). 
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko. 
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie na fanpage Stacja Paliw Olszański na portalu Facebook. 
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Fundatora. 
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

 • 8 Postanowienia końcowe 
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
 2. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 
 3. nieterminowe odebranie nagrody przez laureata, 
 4. świadczone przez firmy kurierskie usługi pocztowe. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostarczycieli usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 
 6. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
 7. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu. 
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 10. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu portalu Facebook oraz Fanpage’u Stacja Paliw Olszański. 
 12. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 
 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, administrowany przez portal Facebook ani współprowadzony z portalem Facebook 
 14. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie. 
 15. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób. 
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, albo będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz
Olszański z siedzibą w Roztoce, 32-831 Roztoka 40. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@olszanski.com.pl , formularz kontaktowy pod adresem: olszanski.com.pl, telefonicznie pod numerem: 601 426 611 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: biuro@olszanski.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do przekazania wszelkich niezbędnych informacji, zgodnych z zapytaniem.